Algemene voorwaarden

TOPhottubs is onderdeel van Smart-Trade.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smart-Trade gevestigd Maasdijk 44, 5307HR, Poederoijen (hierna “Smart-Trade”) met de contractuele wederpartij van Smart-Trade (hierna “Afnemer”) gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van Afnemer anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Smart-Trade zijn bevestigd. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Prijzen, leveringsconditie, prijsaanpassingen, akkoordbevinding, factuurbedrag
2.1 Alle door Smart-Trade opgegeven prijzen luiden in EURO, exclusief actuele omzetbelasting en alle eventuele overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
2.2 Tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 5.3 , vinden alle leveringen plaats op de leveringsconditie ’af magazijn” volgens de INCOTERMS, geldend op de dag van aflevering. Indien en voorzover afnemer Smart-Trade verzoekt om het vervoer van de producten te verzorgen, dan worden de daarmee verband houdende vrachtkosten separaat aan Afnemer in rekening gebracht.
2.3 Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in-, of uitvoerkosten, omzetbelasting alsmede prijsstijgingen ten gevolge van koerswijzigingen, kunnen aan Afnemer worden doorberekend.Indiende Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt inde uitoefening van zijn beroep of bedrijf is de Afnemer gerechtigd in dit geval de overeenkomst te ontbinden.
2.4 Indien Afnemer uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen opmerkingen heeft gemaakt aangaande het factuurbedrag, wordt Afnemer geacht met dit bedrag akkoord te zijn.

Artikel 3: Levertijd, afname, retourzendingen
3.1 De levertijd gaat in bij totstandkoming van de overeenkomst, Smart-Trade zal zich inspannen om opgegeven levertijd(en) zoveel mogelijk na te komen, doch de levertijd(en) is/zijn voor Smart-Trade niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Smart-Trade.
3.2 De navolgende omstandigheden schorten de leveringsverplichting van Smart-Trade op: (i) het niet nakomen, waaronder begrepen niet-tijdige betaling en onvolledige betaling, van enige betalingsverplichting door Afnemer; (ii) alle gevallen van overmacht.
3.3 Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer de afname weigert, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer.
3.4 Bij bestelling op afroep is Afnemer verplicht binnen de overeengekomen termijn af te roepen en de producten daadwerkelijk af te nemen. Indien afnemer niet binnen uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de overeengekomen afroeptermijn aan deze verplichting voldoet, is Smart-Trade gerechtigd de betreffende producten aan Afnemer in rekening te brengen.
3.5 Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart-Trade aanvaard waarbij als voorwaarde geldt dat de retourzending franco, in ongeschonden staat en in originele verpakking geschiedt. Creditering van aldus geretourneerde producten vindt plaats voor een per geval door Smart-Trade te bepalen percentage van de oorspronkelijk koopprijs.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
4.1 Smart-Trade blijft eigenaar van alle aan Afnemer geleverde producten zolang Afnemer enige vordering nog niet of nog niet geheel heeft voldaan welke Smart-Trade op Afnemer heeft terzake: (i) een door Afnemer verschuldigde tegenprestatie uit de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst of krachtens een zodanige overeenkomst door Smart-Trade ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden; (ii) het tekortschieten door Afnemer in de nakoming van de overeenkomst of een soortgelijke overeenkomst.
4.2 Ingeval van niet-nakoming van enige in het vorige lid bedoelde verplichtingen alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of ontbinding van (de onderneming van) Afnemer, is Smart-Trade gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zonder enige sommatie of ingebrekestelling terug te nemen. In zodanig geval zal ook de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd het recht van Smart-Trade op schadevergoeding.
4.3 Zolang de eigendom niet op Afnemer is over gegaan, is Afnemer, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, zonder schriftelijke toestemming van Smart-Trade niet gerechtigd de producten in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden, of anderszins in de macht van derden te brengen.

Artikel 5: Betaling, zekerheidsstelling, incasso
5.1 Smart-Trade heeft haar debiteuren risico verzekerd bij een KREDIETVERZEKERING,
overschrijdingen van de op factuur vermelde betalingstermijnen zijn wij verplicht te melden. Pas na goedkeuring van KREDIETVERZEKERING hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien er geen goedkeuring wordt verstrekt geschieden alle leveringen onder REMBOURS. De koopsom dient in zijn geheel, zonder enige aftrek, korting of verrekening te worden voldaan binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Smart-Trade zal de factuur bij of zo spoedig mogelijk na levering verstrekken.
5.2 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.3 Indien door Smart-Trade geen “leverancierskrediet” wordt afgegeven of op een andere wijze op korte termijn voldoende zekerheid wordt verkregen voor de betaling van de te leveren producten, worden deze onder rembours geleverd. De rembourskosten kunnen door Smart-Trade aan Afnemer in rekening worden gebracht.
5.4 Over een achterstallige termijn is Afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste op 15% van het betreffende bedrag met een minimum van EUR 125,- worden gesteld. Het vorenstaande geldt, onverminderd Smart-Trade`s bevoegdheid om ingeval van achterstalligheid door Afnemer de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voorzover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en in voorkomend geval schadevergoeding van Afnemer te vorderen.
5.5 Ingeval van faillissement (waaronder begrepen een beroep op de wet schuldsanering natuurlijke personen) of surseance van betaling van Afnemer dan wel stillegging of liquidatie van betaling van zijn onderneming, heeft Smart-Trade het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 6: Inspectie, reclame
6.1 Afnemer is verplicht de producten direct na levering te inspecteren of te doen inspecteren.
6.2 Eventuele reclames betreffende geconstateerde gebreken of verschillen in hoeveelheid, samenstelling en/of afmetingen dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Smart-Trade kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de levering te hebben goedgekeurd. Geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties kunnen geen grond vormen voor reclamering.

Artikel 7: Garantie
7.1 Smart-Trade is uitsluitend verplicht aan Afnemer die garantie te bieden die de toeleverancier van Smart-Trade aan Smart-Trade biedt, zulks onder voorwaarden dat- en voorzover die toeleverancier de garantie gestand doet. In geen geval zal de garantieduur langer zijn dan 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering.
7.2 Elke garantie vervalt indien: (i) Afnemer niet binnen 8 dagen na constatering van een gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, een garantieclaim bij Smart-Trade indient, (ii) het gebrek naar het oordeel van Smart-Trade is terug te voeren op onjuiste c.q. onoordeelkundige montage, onoordeelkundig gebruik of enig gebruik dat niet in overeenstemming is met gebruiksaanwijzingen of normale slijtage, (iii) het gebrek is ontstaan doordat het voorgeschreven onderhoudschema en/of de jaarlijkse inspecties niet zijn uitgevoerd, (iV) het gebrek zich voordoet na wijziging(en) en/of reparatie(s) die zonder toestemming van Smart-Trade door- of in- opdracht van Afnemer zijn aangebracht en/of verricht, (V) Afnemer aan enige verplichting jegens Smart-Trade, uit welke overeenkomst dan ook, niet voldoet.
7.3 Reclames of garantieclaims van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
7.4 Indien Smart-Trade een garantieclaim gegrond bevindt, dan is Smart-Trade , naar haar keuze, gehouden tot: (1) schadevergoeding in geld, welke de waarde van het product dat het onderwerp van de garantieclaim is niet zal overtreffen, ofwel (2) vervangende levering. In beide gevallen dienen de producten die het onderwerp van de garantieclaim zijn aan Smart-Trade te worden geretourneerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding terzake van garantie is uitgesloten.
7.5 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn contractuele verplichtingen jegens Smart-Trade, dan is Smart-Trade niet tot enige garantie hoe dan ook gehouden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Gedurende de garantieperiode als bedoeld in artikel 7.1 is Smart-Trade`s aansprakelijkheid beperkt tot nakoming van de garantiebepalingen.
8.2 Na afloop van de garantieperiode als bedoeld in artikel 7.1, aanvaardt Smart-Trade tegenover Afnemer op de volgende condities aansprakelijkheid voor gebreken in de door haar geleverde producten: (1) de klant van Afnemer dient een consument te zijn in de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Nederlandse wet en deze klant dient een klacht wegens een gebrek in het door Smart-Trade geleverde product bij Afnemer te hebben ingediend, (2) Afnemer dient bij Smart-Trade verhaal te hebben gezocht voor het gebrek en Smart-Trade dient de klacht gegrond te hebben verklaard, (3) het gebrek dient niet terug te voeren te zijn op een onjuiste- of onoordeelkundig uitgevoerde montage danwel op een onjuist gebruik van het product, (4) aan Smart-Trade moet aantoonbaar worden gemaakt dat het voorgeschreven onderhoudsschema en/of de jaarlijkse inspecties ten aanzien van et betreffende product zijn uitgevoerd. Ten aanzien van elke gegrond verklaarde klacht zal Smart-Trade beoordelen of herstel van het product mogelijk danwel wenselijk is. Indien dit niet het geval is, zal Smart-Trade aan Afnemer de waarde vergoeden die het product heeft op het moment van de melding van de klacht, berekend op basis van de economische levensduur van het product. Indien van toepassing worden montagekosten en reiskosten, binnen de straal van 50km van de vestigingsplaats van Afnemer vergoed. Indien de reiskosten meer bedragen danwel indien de montagekosten buitensporig zijn, gezien de waarde van het product, dan zal hieromtrent tussen Smart-Trade en Afnemer overleg plaatsvinden. Reiskosten buiten Nederland worden nimmer vergoed.
8.3 Elke vordering uit hoofde van schade, veroorzaakt door de door Smart-Trade geleverde producten zoals directe schade, bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade, is uitgesloten.
8.4 Smart-Trade is nimmer aansprakelijk voor geschiktheid van de te leveren producten voor een bepaald doel. De door Smart-Trade gegeven adviezen en verstrekte gegevens omtrent de samenstelling, capaciteiten en dergelijke van de te leveren of geleverde producten, ontheffen Afnemer niet van zijn plicht zelf de geschiktheid van deze producten voor het door hem beoogde doel te onderzoeken.
8.5 Indien en voorzover Smart-Trade , ondanks het bovenstaande, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt gehouden voor schade, veroorzaakt door de door Smart-Trade geleverde producten, dan is deze aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van het product in verband waarmee de aansprakelijkheid is vastgesteld.

Artikel 9: Toepassing recht, geschillenoplossing
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daaruit voortvloeien, is, behoudens het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voorzover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 (Verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken) eveneens van toepassing, indien dit Verdrag van toepassing zou zijn volgens de bepalingen van dit Verdrag.
9.3 Alle geschillen tussen Smart-Trade en Afnemer waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

Het juiste bad kiezen

U schaft één keer een hottub aan, dus zorg ervoor dat u de eerste keer direct de juiste keuze maakt. Wij helpen u bij het maken van uw keuze. Lees meer...

Red cedar hout

Alle TOPhottubs zijn vervaardigd uit de hoogte kwaliteit red cedar, zonder twijfel de mooiste houtsoort voor een hottub. Prachtig van kleur, duurzaam en onderhoudsvrij. Lees meer...